Akty prawne

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Obejmuje swoim zakresem obszar przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz dokumentów w formie papierowej przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1025)

GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) - Strona WWW

Additional information